ابراهیم شفیعی در برنامه سلام صبح بخیر حضور پیدا کرد و درباره واکنش بشیر حسینی به شوخی با او پرداخت

عصر جدید