اجرای بسیار زیبا و نمایشی از سگی اصیل در مسابقه استعدادیابی آمریکایی

مسابقه ی استعداد یابی آمریکا