شب گذشته در قسمت دهم برنامه عصر جدید یکی از شرکت کننده های برنامه شوحی باحالی با سید بشیر حسینی داور برنامه شوخی باحال و جالبی کرد. 

عصر جدید