یکی از شرکت کنندگان برنامه عصر جدید جلو داوران این برنامه به همسرش قول داد تا ظرف‌ها خانه را بشوید.

عصر جدید