طناب بازی که با اینکه تکنیکی بود اما نتوانست داوران را راضی کند

عصر جدید