گفته می شد احتمال آمدن کلینزمن به ایران زیاد است و در پی همین علی ضیا نسبت به این قضیه واکنش نشان داده است

علی ضیاء