کیش و مات شدن مهران غفوریان  در مسابقه ی ادا بازی

مهران غفوریان