صحبت های رضا رشید پور راجب سقوط هواپیما دربرنامه حالا خورشید 

رضا رشیدپور