وقتی جناب خان نظرش به تیپ کوروش سلیمانی جلب می شود