آهنگ کردی بسیار جالب جناب خان در وصف کوروش سلیمانی

جناب خان