مجید انتظامی پسر عزت الله انتظامی درباره ی آخرین لحظه های مرگ پدرش اینگونه سخن گفت.

عزت الله انتظامی