جان من فدای خاک پاک میهنم
پ.ن : به من میگه هیییس بابا کامبیز! خودم بلدم
چشم به راه درخشش نسل های جدید در ایرانی آباد