رضا شفیعی جم به علت عدم آشنایی خود با قوانین بازی مافیا سوتی بزرگی در حین اجرای برنامه داد که باعث خنده همه اعضای برنامه شد.