حکایت خیلی جالب عیدی گرفتن امیرمحمد متقیان از دست مادر عموپورنگ