فکر کن خونه دوستت شام دعوت شده باشی از اون طرف هم از شانس خوبت بزنه براش به مهمون هندی از راه برسه ،
آخ جان چه کیفی میده اون موقع فیلم هندی ساختن
اثر مشترک ایران و هند
با تشکر از دوست خوبم بهروز چاهیل و میهمان خوبشون اقای : Rattan Lal

فرادرس