استند آپ جالب کمدین اصفهانی با موضوع بی پولی در عصر جدید