بیژن بنفشه‌خواه و حسین رفیعی در برنامه کودک 28 سال پیش