شهره لرستانی با انتشار ویدئویی طنز به گرانی‌های اخیر واکنش نشان داد.
او نوشت:
"درد مردم را به هر شکل بگویی درد است."