برشی از مجموعه مهمونی و ماجرای عاشق شدن قیمه خانم را ببینید./چندثانیه