پاسخ فقیه سلطانی به سوالات مردم / چرا سنت کمتر نشون میده