روز زمین مبارک ما انسانها با تو معنا پیدا می کنیم زمین زمین زیبا سیاره ی من زیبا باش و زیبا بمان