ویدیو از سفر« مونا بانکی» مادر « دارا حیایی» به استانبول