مسعود ده‌نمکی در دیدار هنرمندان با رئیس‌جمهور گفت: هنر عرصه پخته‌گرایی است نه پخمه‌گرایی! نباید تصویب‌کننده فیلم‌نامه‌ ناآشنا با این حوزه باشد.