دابسمش جالب علی ضیا از عبدالحسین مختاباد بنام «سه غم آمد»