در پخش شبکه سه، مخاطبان متوجه صدای عجیبی در حین بازی شده اند. برخی از این صدا به عنوان صدای جیرجیرک اسم برده اند.