ورزش صبحگاهی شبنم قلی خانی و دوستانش در پارک بزرگ تهران