توضیحات گروه ۶۰ثانیه پیرامون سوءتفاهم پیش آمده در خصوص اجرا در برنامه عصرجدید