تماس تلفنی جالب جناب خان با محسن پسر سید جواد هاشمی و بدهکاری سید جواد به پسرش