جناب خان به شبنم مقدمی برای بازی در فیلمش پیشنهاد داد./آخرین خبر