عصبانیت ژاله صامتی و اصرار برای اجرا نکردن حرکات خطرناک شرکت کننده‌های عصر جدید