روزهاي شلوغ كارى فرصت ديدار عزيزان را از من گرفته .
حس دلتنگي منو برد به سوى گوشه ايي از عكسهاي ماريناى نازنينم ،
هديه زيبايي كه از برادرم و مرجان عزيزم در زندگي ما خوش درخشيد.