ویدئویی دیدنی از تخم مرغ شکوندن عبدالله روا برای طارمی را در برنامه امشب ویدئوچک تماشا کنید.