رضا شفیعی جم در شبکه دو با موهای خودش شوخی کرد و باعث واکنش جالب حاضرین در استودیو شد.