بازی زیبای گوهر خیراندیش در فیلم سینمایی پاستار یونی