فیلمی از اولین بازی رضا عطاران در تلویزیون ۴۰ سال پیش