به ما فاز غم نمیاد ! یعنی کسی اصلا باورش نمیشه ! پس همون بهتر که فقط بخندید