خاطره جالب داور بین المللی ایرانی از برخورد با نیمار ستاره تیم ملی برزیل را ببینید.