در سریال سرجوخه سامان صفاری یک پژو ۲۰۶واقعی را آتش زد