عمو پورنگ شخصیت مجری و بازیگری در برنامه‌های کودک است که نقش آن را داریوش فرضیایی ایفا می‌کند.