سحر جعفری بازیگر از درمان بعد از فلج شدن فَکش می گوید