تفریح شبنم فرشادجو بازیگر با شترها در اصفهان و کویر مرنجاب