سکانسی از بازی مرحوم حسن جوهرچی و رامین پرچمی از سریال در پناه تو