رفیق تولدت مبارک
رفیقِ بیست ساله چه گذشت به ما ممنونم که بیست سال گوش بودی برای درد دل های من … ممنونم که بیست سال رفیق بودی برای من …
ممنونم که قصه های من رو گوش دادی و نظر دادی …
تولدت مبارک امیدوارم به همه شعرهای وجودت پیروز بشی و اون ها رو به دنیا بیاری