تماس تصویری بهروز وثوقی بازیگر خارج نشین با اسدالله یکتا