جواد عزتی در برنامه همرفيق: مخالف مهاجرت نيستم اما خارج از کشور بيشتر از ۴۸ ساعت دوام نمی آورم