آی چقدر آرزومون بوده قلقلی حرف بزنه.

هنوزم باورم نمیشه چندسالت بود فهمیدی قلقلی هم میتونه حرف بزنه؟