علی گفت یک چیزی می‌گویم نه نگو! من و تو ۳۲ سال است دوستیم دیگر کی می‌توانیم برویم اردبیل؟!