منوچهر هادی : کاش ساختن هم اینقدر راحت بود. گوشگله پیدر خرابکار