هومن حاج عبدالهی وخیم بودن حالش را با انتشار ویدیو تکذیب کرد