وقتی ارشا اقدسی با رامبد جوان ماشین چپ می کنه رامبد از ترس میلرزه